ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงเรียนวัดเตาปูน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดยเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมค้นหาคัดกรองทุกสัปดาห์ ด้วยการสุ่มตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สำหรับผลการตรวจในครั้งนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19

close(x)