เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น”

วันที่ 20 มกราคม 2565
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ) ต.บ้านปึก

close(x)