ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ สร้างความสะอาด สะดวกและปลอดภัยให้กับผู้สัญจร

วันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าหนัาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ริมถนนบริเวณชุมชนบ้านการุณ ม.5 ตำบลห้วยกะปิ เพื่อสร้างความสะอาด สะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน

close(x)