ประชุมขอความเห็นในการใช้งานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมเพื่อขอความเห็นในการใช้งานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน โดยมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน รวม 20 ชุมชน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) เพื่อพิจารณาผลการสำรวจสภาพการใช้งานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งตอบแบบสำรวจความประสงค์ในการใช้งาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2547

close(x)