เข้าร่วมพิธีเปิดเรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ ยายหง่วน ยายไอ๊

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดเรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ ยายหง่วน ยายไอ๊ ซึ่งจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาทีกษะ ศักยภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

close(x)