ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

มีมติเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 และในช่วยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 รวมถึงช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม

จึงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา ดังนี้

close(x)

 

 

 

close(x)