ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 รวมถึงช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม จึงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา ดังนี้

close(x)