ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ร่าง)แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)