เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพอเหลือได้แบ่งปันและเอื้อเฟื้อผู้ที่ขาดแคลน

เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพอเหลือได้แบ่งปันและเอื้อเฟื้อผู้ที่ขาดแคลน ผู้ใดสนใจสนับสนุนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุน ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โทร. 038-142-100 ต่อ 103

close(x)