ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2564

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2564 โดยได้กำหนดยื่นคำขอฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 30 วัน ณ สำนักงานประมง อำเภอเมืองชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)