วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัยในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

https://doc-0o-7s-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/cgt7rhk92f0p8ota2l8thfj7320msegr/j0q7apg3mp5q5aqikaum1kpmivqsqot6/1631589225000/drive/12711506495821316284/ACFrOgCq2ZFUskhUsEvduO_dq-RJ3_x4dWB_NDOihjB_oE3_8CzrzypV3wltmDyO5v-6kL-qFjR7T3fRW0-oFfYPqjw-e9-TiOKlmVmRl9dd565gyDNbphjPbjplqW2nmQVyh1DAAlreuYyW3xpw?print=true&nonce=qf2eqi6vvu03u&user=12711506495821316284&hash=c4gm06nifudej6ik2ljtqm8eafji4t74