ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 321 คน

📢📢#ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 321 คน

⚠️ หากผู้ใดมีรายชื่อในการฉีดวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และไม่ได้มาฉีดวัคซีนในวันดังกล่าว หากยังไม่ได้รับวัคซีน และยังมีความประสงค์และยืนยันจะฉีดวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม)  ให้ติดต่อกลับมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ☎️ โทร. 038-142-100 ต่อ 111 (ในเวลาราชการ) ‼️หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)