ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนและการพิจารณาจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองอ่างศิลา