ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา แต่ไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ประชากรแฝง) ** จำเป็นต้องมีเอกสารที่ สท. เซ็นต์รับรองให้ **

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากที่ใดมาก่อน

4. ไม่เคยลงทะเบียน หรือยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากช่องทางอื่นๆ

เขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาประกอบด้วย

– ตำบลอ่างศิลา หมู่ 1-5

– ตำบลบ้านปึก หมู่ 1-7

– ตำบลเสม็ด หมู่ 3 บางส่วน* , 4-8

– ตำบลห้วยกะปิ หมู่ 4-5

**ขอสงวนสิทธิ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเท่านั้น**

สามารถลงทะเบียน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์ (เฉพาะผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา *เท่านั้น*) https://forms.gle/gPU73eynPmTWxf337

(เริ่มนับจำนวนลงทะเบียนออนไลน์ 11-13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)

2. ลงทะเบียนกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา (สท.)

https://drive.google.com/…/1-Ir2QK3DM…/view…

3. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา (อยู่บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา) ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

https://drive.google.com/…/1wSHPFZ5EC1dTVLo2QGu…/view…

หลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

close(x)

 

 

 

close(x)