ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง การได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรอบที่ 4 จำนวน 500 คน โดยให้จัดสรรให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเป็นอันดันแรก

close(x)

 

 

 

close(x)