ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ขอความร่วมมือประชาชน โปรดงดการเดินทางมาติดต่องานทะเบียนและบัตร หากกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ ขอความกรุณาจองคิวผ่านเว็บไซต์

📢📢ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี📢📢ขอความร่วมมือประชาชน โปรดงดการเดินทางมาติดต่องานทะเบียนและบัตร หากกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ #ขอความกรุณาจองคิวผ่านเว็บไซต์ https://q-online.bora.dopa.go.th/ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

close(x)

 

 

 

close(x)