5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” world Environment Day

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมรักษ์โลก รักษ์ทะเล ณ หาดบางแสน และลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#วิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่า ใครคนใดคนหนึ่ง จะสามารถแก้ไขได้ ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม … ด้วยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรที่อยู่รอบ ๆ อย่างน้ำ ไฟ ควรใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยกันลดปริมาณขยะ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า และไม่ทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง รวมทั้งช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา

#สามารถสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)