ขยายพันธุ์เท้ายายม่อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่งเสริมชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

(4 มิ.ย. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมกันเพาะปลูกขยายพันธุ์ต้นเท้ายายม่อม ในแปลงเพาะพันธุ์พืช ศูนย์จอดรถ (กองสาธารณสุขฯ) หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สนองแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ ด้วยการดำเนินกิจกรรมการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมเท้ายายม่อม พืชที่มีสรรพคุณทางยา และใช้ผลิตแป้งเท้ายายม่อมสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนมชั้นเลิศมากมาย แต่มีการแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติลดน้อยลง โดยเทศบาลฯได้นำพันธุกรรมส่วนหัวของเท้ายายม่อมมาเพาะปลูกขยายพันธุ์ เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ต่อในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้นำพันธุกรรมพืชมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

close(x)

 

 

 

close(x)