เสริมทักษะผู้สูงอายุ พร้อมรับมือสังคมสูงวัย ดูแลร่างกายและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(7 มิ.ย. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ่างศิลาสุขสูงวัย ใส่ใจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลสุขภาพ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มจากตนเองและในครอบครัว โดยกำหนดให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้จัดเตรียมกิจกรรมเสริมทักษะที่น่าสนใจไว้หลากหลายกิจกรรม เช่น การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การลดภาวะโลกร้อนจากชุมชน การใช้เทคโนโลยีค้นคว้าข้อมูลด้านสุขภาพ การระวังการใช้ยา กิจกรรมผ้าศิลปะบำบัด และการออกแบบอาหารให้ครบ 5 หมู่

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)