การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 มาตรา 34)

close(x)

 

 

 

close(x)