เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “อำเภอพลังงานสะอาด”

กรมการปกครอง พบกรณีการหลอกลวงประชาชนจากมิจฉาชีพโดยการนำเอกสารราชการของกรมการปกครอง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ “อำเภอพลังงานสะอาด” ไปหลอกลวงให้ร่วมลงทุน โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจ้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว แต่จะต้องชำระเงินสำหรับเป็นค่าจองงานก่อน เมื่อประชาชนได้หลงเชื่อมอบเงินให้แล้ว มิจฉาชีพจึงได้หลบหนีไป ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้หลงเชื่อ

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการดำเนินงานของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว หากพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดนำเอกสารราชการหรือปลอมแปลงเอกสารของกรมการปกครองไปแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจ้าง หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูล อย่าได้หลงเชื่อ

และหากผู้ใดพบเบาะแสการกระทำผิดหรือเกิดความเสียหาย ขอให้แจ้งกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02 223 6005 หรือปลัดจังหวัด หรือนายอำเภอในท้องที่ทราบ

close(x)

 

 

 

close(x)