ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างสุขแบบองค์รวม

(28 มี.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงสวัสดิการทางสังคม ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างสุขแบบองค์รวม” ตลอดจนเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างพื้นที่ ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)