สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามงานพัฒนาเมืองอ่างศิลา

(22 มี.ค. 67) นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)