“ตาดี มีสุข” เริ่มแล้ววันแรก

(19 มี.ค. 67) นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้มีความผิดปกติทางสายตา “ตาดี มีสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้เปิดโครงการฯวันแรกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิ และตำบลบ้านปึก เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการอบรมให้ความรู้ การตรวจคัดกรองสายตา และสนับสนุนแว่นตา เพื่อแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็น

สำหรับกำหนดการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จะจัดการอบรมให้ความรู้ การตรวจคัดกรองสายตา และสนับสนุนแว่นตา ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเสม็ด และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ส่วนในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. อบรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองสายตา และสนับสนุนแว่นตา ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลอ่างศิลา ตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 038 142 100 ต่อ 219 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา

: งานบริการละเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)