เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ่างศิลาสุขสูงวัย ใส่ใจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ่างศิลาสุขสูงวัย ใส่ใจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอ่างศิลา รุ่นที่ 1

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้สูงอายุที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-142-100-4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)