ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ

  1. ข้อมูลขององค์กรที่ดูแลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
  2. การขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก หรือขอบ่อย
  3. ขอข้อมูลลูกหนี้สถาบันการเงิน
  4. ขอข้อมูลการส่งเงินสมทบของคนอื่นได้ไหม
  5. เปิดเผยผลการประเมินของคนอื่นได้ไหม
close(x)

 

 

 

close(x)