ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โชว์กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็ก สร้างพลเมืองคุณภาพ

(28 ก.พ. 67) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ โดยเปิดฐานกิจกรรมเพลินๆ 5 กิจกรรม ได้แก่ การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การโรยทรายสี เก้าอี้ดนตรี ชวนหนูแต่งกาย และระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งพัฒนาการของเด็กๆครบทุกด้าน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทะศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)