เสริมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน สร้างมุมมองร่วมพัฒนาท้องถิ่นเมืองอ่างศิลา

(19 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีทีมวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้และทักษะเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ทั้งทางด้านการเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน การบริหาร และการจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนชุมชนเข็มแข็งพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการชุมชน ภายใต้กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเปิดมุมมองการพัฒนาที่หลากหลาย แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองอ่างศิลาต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)