สุ่มตรวจ 7 ตลาด ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

สุ่มตรวจ 7 ตลาด ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร (สารบอแรกซ์ ฟอกขาว กันรา ฟอร์มาลิน และยาฆ่าแมลงในผัก)

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ดำเนินการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารในตลาด ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 7 แห่ง

1.ตลาดจตุจักรชลบุรี

2.ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

3.ตลาดไก่เขียงหมู

4.ตลาดนัดอ่างศิลา

5.ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

6.ตลาดมิตรสัมพันธ์ บ้านปึก

7.ตลาดนัดบางเป้ง

เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ด้วยชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลิน และยาฆ่าแมลงในผัก เป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคในตลาด โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเล ผักสด เนื้อหมู และของหมักดอง จำนวน 128 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

#ผู้บริโภคพบปัญหาปนเปื้อนในอาหาร สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)