เยี่ยมเยียนชาวบ้านประสบปัญหาการดำรงชีวิตจากความยากจน

(15 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากปัญหาการเจ็บป่วยและความยากจน ในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิ หลังจากประสานขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 โดยวันนี้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ จึงเดินทางไปเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมนำข้าวสาร อาหาร และพัดลม ตามที่ได้ร้องขอมาเบื้องต้นไปมอบให้ โดยนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะได้เก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)