การันตีอาหารสะอาด สร้างมาตรฐานอาหารอร่อย ปลอดภัย เมืองท่องเที่ยวอ่างศิลา

(15 ก.พ. 67) เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste โดยการตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่ประชาชน รวมถึงสร้างมาตรฐานในการให้บริการและความไว้วางใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ตามโครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปี 2567

# สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ หรือผู้บริโภคพบปัญหาปนเปื้อนในอาหาร สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)