นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกับนางสาวรวีวรรณ กาญจนวิสิษฐ์ผล บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ในการประชุมวันนี้ได้มอบให้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปดำเนินการแจก โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

close(x)

 

 

 

close(x)