เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภารกิจวันที่สองในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยฯ จ.เชียงใหม่

(3 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา แกนนำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปฏิบัติภารกิจในวันที่สองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายศาสตร์พระราชาและฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิต และส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยส่วนนิทรรศการและการสาธิต มีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงพืชผสมผสาน ส่วนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และมีนิทรรศการโครงการสาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น จากนั้น เดินทางกลับที่พักเข้าร่วมประชุมสรุปความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนเองต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)