แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

(2 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยแกนนำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยภารกิจในเช้าวันแรกนี้เมื่อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง รับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี ด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างความร่วมมือของแกนนำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

จากนั้นช่วงบ่าย เดินทางสู่เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ศึกษา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสำเร็จ ในการบริหารจัดการขยะ ที่มีการการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำมาปรับปรุงเป็นผลิตเป็นของใช้ต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำออกแจกจ่ายให้ชุมชน และใช้ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นบ่อขยะร้างกลางเมือง แต่ช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 จึงถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาชน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในเมือง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งมอบผลผลิตผักปลอดสารพิษให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,000 กิโลกรัม

สำหรับภารกิจตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการศึกษาดูงานในท้องถิ่น ชุมชน หรือหมู่บ้านต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)