โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(30 ม.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยแกนนำจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นการประเมินศักยภาพแกนนำจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาดูงานในท้องถิ่น ชุมชน หรือหมู่บ้านต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ตนเองต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)