โครงการเด็กก่อนวัยเรียน ปลอดภัย สมวัย ห่างไกลโรคติดต่อ

(24 ม.ค. 67) นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการเด็กก่อนวัยเรียน ปลอดภัย สมวัย ห่างไกลโรคติดต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียนที่ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา มาช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้วิธีการใช้ชีวิตและการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)