ทม.อ่างศิลา รับฟังเสียงชุมชน เปิดเวทีรับข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผนพัฒนาเมือง

(19 ม.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ ในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประชาชน รวมถึงคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องที่ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องที่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)