ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ณ วัดใหม่เกตุงาม, วัดเสม็ด และวัดเตาปูน ในช่วงวันที่ 12 – 16 มกราคม 2567 ซึ่งยังเหลือกำหนดการออกหน่วยบริการภายในเดือนมกราคม 2567 อีกจำนวน 2 ครั้ง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

– วันที่ 18 มกราคม ที่ศาลาพระพรหม หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ

– วันที่ 19 มกราคม ที่วัดอ่างศิลา

ซึ่งสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ตามวัน และสถานที่ ดังกล่าว ในช่วงเวลา 09.00 – 11.30 น.

ทั้งนี้ ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างศิลา และเพจเฟซบุ๊กเทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111

close(x)

 

close(x)