สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พิจารณาญัตติด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอ่างศิลา

นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปรับลดเนื้องานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการต่างๆ

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)