ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ

ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 (วันครู) เป็นเวลา 1วัน

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครูตามที่หนังสือสั่งการกำหนด

close(x)

 

close(x)