เลือกกรรมการชุมชนบ้านปึกเล็ก หมู่ 3

(10 ม.ค. 67) ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนบ้านปึกเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านปึก แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากมีคณะกรรมการชุมชนบ้านปึกเล็ก จำนวน 1 ท่าน ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยผลการเลือกกรรมการชุมชนบ้านปึกเล็ก ปรากฏว่า นายพีรพัศ ชื่นศิริ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ได้รับการเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านปึกเล็ก โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ ในการติดต่อประสานงานกับทางราชการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)