ต้อนรับปี 2567 กระทรวงมหาดไทย ส่งความสุข ให้กับประชาชน

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สถานธนานุบาล

สำหรับผู้ที่นำทรัพย์มาจำนำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (กำหนดระยะเวลา 3 เดือน) ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย

จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา 0 3814 2106

close(x)

 

close(x)