ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคม

ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝั่งอ่างศิลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมตำบลอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)