ประชุมร่วมดีป้า (depa) ติดตามการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆของเทศบาลฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านทางระบบออนไลน์ ในฐานะหน่วยงานให้คำปรึกษาข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)