มติคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชน 2 ราย หลังจากประสบอัคคีภัยในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอ่างศิลา ชั้น 4 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาคม และหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดยมีมติช่วยเหลือเยียวยาฯประชาชน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุจิรา สุริยมิตรเสถียร ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้รับการประมาณการราคาซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เป็นจำนวนเงินกว่า 52,000 บาท รายที่สอง นางสาววีรกานต์ เทพชุลีพรเดชา ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้รับการประมาณการราคาซ่อมแซมบ้าน เป็นจำนวนเงินกว่า 17,000 บาท

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)