ประชาคมท้องถิ่น ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองอ่างศิลา

(25 ธ.ค. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ประชาชน ผู้แทนภาคส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกันด้วยความพร้อมเพรียง ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้ง 1/2567 และ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ดังกล่าว เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้ต่อไป

.

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)