กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 29 ก วันที่ 29 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

close(x)

 

 

 

close(x)