เทศบาลเมืองอ่างศิลา ใช้แนวทางในการปฏิบัติกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

close(x)

 

 

 

close(x)