นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาประเด็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรกองสาธารณสุขฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ และข้อมูล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก รวมทั้งแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้แก่คณะนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งให้เกิดความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

close(x)

 

close(x)