อ่างศิลา เมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา “อ่างศิลา เมืองอาหารปลอดภัย” ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพื่อให้เกิดการความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจตามเกณฑ์จะได้รับป้ายรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค

# สามารถสอบถามการร่วมกิจกรรมเพื่อรับป้ายรับรอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)